Uprkos činjenici da je istekao period od dve godine u kojima je preduzeće „Beograd na vodi“ moglo da koristi prostor zgrade Geozavoda bez plaćanja naknade državi Srbiji, BIRN saznaje da još uvek nema novog Ugovora u zakupu kojim bi bilo precizirano na koji način se izdaje preko 6000 kvadrata poslovnog prostora u elitnom delu Beograda.

U pisanom odgovoru BIRN-u koji je u ime Direkcije za imovinu potpisao direktor Jovan Vorkapić, kao razlog se navodi to što Vlada Srbije još uvek nije donela zaključak na osnovu kojeg bi se potpisao aneks ugovora o zakupu.

Odgovor Direkcije od 24. oktobra 2016. godine dostavljen je BIRN-u nakon žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja, jer Direkcija nije u zakonskom roku odgovorila na postavljena pitanja.

BIRN je u tekstu od 8. septembra 2016. godine pokazao da Direkcija za imovinu Republike Srbije, iako zadužena da se stara o imovini u javnoj svojini, ne zna da je u delu Beogradske zadruge, poznate i kao zgrada Geozavoda u beogradskoj Savamali, otvoren luksuzni restoran.

Iz Direkcije tada nije bilo odgovora na pitanje da li će ta institucija sprovesti kontrolu i utvrditi po kom pravnom osnovu je u ovom kulturnom dobru od velikog značaja, otvoren ugostiteljski objekat i da li su time prekršeni ugovor i zakon.

Dokumentacija, koju je BIRN sakupio otkrila je da je Ugovorom o zakupu sklopljenim 11. septembra 2014. godine, zgrada Beogradske zadruge, preduzeću „Beograd na vodi” izdata na 5 godina, s tim da je prve dve godine zakupac oslobođen plaćanja zakupnine.

Budući da je od momenta sklapanja pomenutog ugovora prošlo 2 godine, a da u članu 4. Ugovora piše da se „nakon isteka perioda od dve godine od dana zaključenja ovog ugovora o zakupu, zakupac obavezuje da plaća zakupninu koja će se utvrditi u skladu sa važećom odlukom grada Beograda o utvrđivanju zakupnina, koja se primenjuje za zakup kancelarijskog prostora u prvoj zoni, o čemu će se sačiniti aneks ugovora o zakupu”, BIRN je 13. septembra 2016. godine uputio Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Direkciji sa pitanjem da li je pomenuti aneks ugovora potpisan, kao i s molbom da nam se dostavi kopija tog aneksa, ukoliko je potpisan.

Direktor Vorkapić u pisanom odgovoru objašnjava da aneks sa „Beogradom na vodi“ još nije potpisan, iako je od momenta kada je rok za besplatno korišćenje tog kulturnog dobra u javnoj svojini prošlo mesec i po dana. Razlog za to krije se u Vladi Srbije.

„Obaveštavamo vas da je u toku postupak donošenja Zaključka Vlade, a radi zaključenja Ugovora o davanju na korišćenje predmetne nepokretnosti privrednom društvu „Beograd na vodi“ sa početkom važenja od 12. septembra 2016. godine, te da iz navedenih razloga, predmetni aneks još uvek nije zaključen“, navodi se u pisanom odgovoru direktora Vorkapića.

Prema Zaključku Vlade iz 2014. godine, cena zakupa prostora kakav je Geozavod, u tom trenutku, da je plaćana, iznosila bi 609,10 dinara po metru kvadratnom. Sadašnja cena koju bi ubuduće zakupac plaćao, prema odgovoru Direkcije upućenom BIRN-u, bila bi određena „na osnovu Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, objavljenih u službenom listu Beograda br. 79/14, 96/14, 48/15, 52/15, 81/15 i 78/16.“

Na osnovu navedenih odluka, cena kancelarijskog prostora u ekstra zoni u Beogradu, kojoj danas pripada zgrada Beogradske zadruge, iznosi 778 dinara po metru kvadratnom, a zgrada Geozavoda ima preko 6000 kvadrata.

Osim što još nije regulisala pitanje prihoda od izdavanja ovog zdanja u javnoj svojini, Direkcija još uvek nije pokrenula ni kontrolu kojom bi utvrdila da li je u proteklom periodu, „Beograd na vodi“ koristio zakupljeni prostor u skladu sa ugovorom i zakonom, niti smatra da bi trebalo utvrditi po kom pravnom osnovu restoran „Salon 1905“ radi u delu tog prostora.

Naime, na ranije pitanje o pokretanju nadzora radi utvđivanja zakonitosti korišćenja zgrade Geozavoda, budući da ni Zakonom o javnoj svojini, ni članom 6 Ugovora o zakupu nepokretnosti između Direkcije i „Beograda na vodi“ nije dozvoljeno da zakupac zakupljenu nepokretnost ili njene delove, daje u podzakup trećem licu, direktor Vorkapić je u julu ove godine odgovorio da „Direkcija nema saznanja o otvaranju restorana u pomenutom objektu“.

Nakon što smo direktora Vorkapića uputili na činjenicu da se u delu zgrade Beogradske zadruge nalazi restoran pod nazivom „Salon 1905“ kojim, prema fiskalnom računu izdatom u tom restoranu, gazduje preduzeće „o5 CO d.o.o.“ sa sedištem u Zemunu, odgovorio nam je da potrebe za nadzorom nema.

„Što se tiče vašeg pitanja da li smo pokrenuli postupak nadzora kojim bismo utvrdili da li je zakupac, suprotno odredbama Ugovora o zakupu, dao u podzakup deo prostora u zgradi Beogradske zadruge, obaveštavamo vas da će se zaključenjem novog Ugovora o zakupu regulisati sva međusobna prava i obaveze ugovornih strana, iz kojih razloga nije bilo potrebe pokrenuti postupak nadzora“, navodi Vorkapić u odgovoru BIRN-u od 24. oktobra.