Zaključkom od 9. novembra 2016. godine Vlada Srbije odlučila je da pomenuti objekat ustupi na korišćenje bez naknade „radi obavljanja delatnosti promocije projekta Beograd na vodi“, kao i „u druge svrhe potrebne za poslovanje društva“.

U dokumentu koji je BIRN dobio od Direkcije za imovinu Republike Srbije na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, nema obrazloženja odluke po kojoj se više od 6.000 kvadrata javne svojine daje bez naknade jednom privatnom preduzeću, u kojem Republika Srbija nema upravljačka prava, jer je ono u većinskom vlasništvu firme iz Ujedinjenih arapskih emirata „Eagle Hils“ preko preduzeća „Belgrade Waterfront Capital Investment LLC”.

Navodi se da Republika Srbija kao osnivač pomenutog preduzeća  učestvuje u dobiti koje „Beograd na vodi” doo bude ostvario poslovanjem zgrade Beogradske zadruge, u skladu sa udelom koje ima u navedenom privrednom društvu (32 odsto).

Dalje, Direkcija za imovinu Republike Srbije, koja gazduje zgradom Geozavoda, potpisala je 23. novembra 2016. godine Ugovor o davanju na korišćenje nepokretnosti, sa preduzećem „Beograd na vodi“ doo.

Potpisivanjem Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti sklopljenog 23.11.2016. prestao je da važi prethodni Ugovor o davanju u zakup koji je sklopljen 11.09.2014. Prethodnim Ugovorom o zakupu, Direkcija za imovinu je preduzeću „Beograd na vodi“ predala 6.288 kvadratnih metara zgrade Beogradske zadruge na besplatno korišćenje tokom prve dve godine zakupa.

Nakon te dve godine, kako je pisalo u tom ugovoru, zakupac bi bio obavezan da plaća zakupninu koju je trebalo utvrditi u skladu sa važećom odlukom grada Beograda (609, 10 dinara po kvadratu mesečno).

U Ugovoru o davanju na korišćenje nepokretnosti koji su potpisali direktori Direkcije za imovinu i „Beograda na vodi“, Jovan Vorkapić i Nikola Nedeljković, ugovorne strane pozivaju se, između ostalog, na Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat „Beograd na vodi iz aprila 2015, kao i na Sporazum o saradnji Vlada Srbije i UAE iz marta 2013. godine kao „krovnim dokumentima“.

Za razliku od prethodnog ugovra kojim je bilo zabranjeno davanje objekta u podzakup, članom 12 novog ugovora, preduzeću „Beogradu na vodi“ dozvoljeno je da zaključuje ugovore o zakupu dela nepokretnosti i ugovore o davanju državine/prava na zauzimanje nepokretnosti u svrhe promovisanja poslovanja tog preduzeća i projekta Beograd na vodi.

Podsetimo da je prethodnim dvogodišnjim Ugovorom o zakupu koji je bio sklopljen 11.9.2014, “Beogradu na vodi” bilo zabranjeno davanje u zakup zgrade Beogradske zadruge (jer davanje u podzakup nepokretnosti zabranjuje i član 34 Zakona o javnoj svojini), ali da je uprkos tome, u tom objektu otvoren luksuzni restoran “Salon 1905” koji je u vlasništvu “trećih lica.”

Kako su postojale indicije da je time Ugovor o zakupu bio prekršen, BIRN je Direkciji za imovinu postavio niz pitanja u vezi sa sprovođenjem nadzora i kontrole upravljanja imovinom koja joj je poverena u staranje, ali Direkcija o otvaranju restorana nije znala ništa i nije pokrenula postupak kontrole.

Takođe, Ugovorom su bliže precizirani uslovi korišćenja zgrade Geozavoda, u koji spadaju i oni koji se odnose na eventualni raskid ugovora. Između ostalog, u članu 13. piše da Republika Srbija ne može raskinuti Ugovor pre isteka naznačenog perioda trajanja tog Ugovora, dok „Beograd na vodi“ može da raskine Ugovor po svom nahođenju i u bilo kom trenutku.