Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu rudarstva i energetike da najkasnije u roku od pet dana dostavi BIRN-u informacije i kopije dokumenta koja se odnose na poslovanje grčke kompanije Mitilineos sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom rudarstva i energetike.

Ovakva odluka Poverenika usledila je nakon što je u septembru 2017. godine, BIRN po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama tražio od Ministarstva rudarstva i enegetike informacije o tome koliko je dopisa kompanija Mitilineos uputila Ministarstvu, koliko je sastanaka održano sa predstavnicima ove kompanije, ko im je prisustvovao, kopije zapisnika sa sastanaka i korespodencije između predstavnika Vlade Republike Srbije i kompanije Mitilineos, kao i ko je zastupao Republiku Srbiju na arbitraži u Ženevi.

Tada je Ministarstvo je odbilo zahtev BIRN-a sa obrazloženjem da su tražene informacije označene kao „strogo poverljive informacije i dokumenti“.

U obrazloženju svog Rešenja Poverenik između ostalog navodi i da je Ministarstvo uz ovakvu oznaku tajnosti trebalo da dokaže „da se radi o informaciji ili dokumentu za koji je propisom ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao tajna“ ili „da se radi o informaciji ili dokumentu zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom, koji pretežu nad interesom za pristup informaciji“.

Takođe, u istom Rešenju piše da „Poverenik ne nalazi da su tražene informacije takvog karaktera da bi morale biti isključene slobodnog pristupa na osnovu odredbe člana 9. tačka 5. Zakona, s obzirom da u konkretnom slučaju postoji pojačan interes javnosti da sa traženim informacijama bude upoznata“.

O tome da je Srbija u obavezi da plati grčkoj kompaniji odštetu sa kamatom prvi je pisao BIRN u januaru 2018. godine.

Nakon toga predstavnici Vlade Srbije i te grčke kompanije dogovorili su se da Srbija do kraja 2018. godine u četiri rate plati grčkoj firmi 40 miliona dolara odštete, a kompanija će povući tužbu koju je protiv RTB Bora pokrenula pred sudom u Atini.