Prema nalogu Poverenka Poreska uprava u roku od pet dana treba da dostavi BIRN-u informacije o tome koliko su javni beležnici uplatili novca po osnovu poreskih obaveza u budžet Republike Srbije u 2014. i 2015. godini.

APR-u je naloženo da u roku od tri dana dostavi informacije o tome ko su knjigovođe pojedinih javnobeležničkih kancelarija.

Ovim je Poverenik poništio rešenja Poreske uprave i APR-a kojim su prethodno odbijeni zahtevi BIRN-a za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev je Poreskoj upravi upućen 9. marta 2016. godine. Međutim, kako je Poreska uprava odbila da odgovori, sa obrazloženjem da traženi podaci predstavljaju službenu tajnu, Povereniku je uložena žalba.

Izmenom Zakona o javnom beležništvu iz novembra 2014. godine uvedeno je da notari pored PDV-a u budžet uplaćuju i 30 odsto svojih prihoda. Zbog toga uvid u ove podatke predstavlja jedan od načina da se vidi koliko novca se sada sliva u budžet, a koji su ubirali sudovi  od naplate sudskih taksa do uvođenja notarijata.

Od Agencije za privredne registre 11. februara 2016. godine su traženi podaci o tome koja pravna lica su odgovorna za sačinjavanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu pojedinih javnobeležničkih kancelarija.

Žalba je Povereniku upućena zbog odbijanja APR-a da dostavi ove podatke, jer kako navode ’’nisu ispunjeni zakonom definisani uslovi za ustupanje predmetnih informacija’’.

Poverenik nalazi da je žalba osnovana, jer se zahtevani podaci tiču poslovanja javnih beležnika koji imaju javna ovlašćenja i zbog toga bi trebalo da budu dostupni javnosti.

Istraživanje BIRN-a iz aprila ove godine je pokazalo da je poslovanje notara nedovoljno transparentno. Ne samo zbog toga što institucije poput Poreske uprave i APR-a odbijaju da dostave podatke u vezi sa njihovim radom, već i zbog toga što njihovi finansijski izveštaji nisu dostupni javnosti, niti ih oni dostavljaju nadležnim organima, Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori.

Rešenje Poverenika kojim se APR-u nalaže da dostavi tražene podatke BIRN-u, Foto: Ana Novaković / BIRN