BIRN je još 3. februara od EPS-a tražio dokumenta koja se odnose na ugovor ovog javnog preduzeća sa kompanijom „Energotehnika – Južna Bačka“, zaključen nakon javne nabavke za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava – Zapadno polje. Pošto EPS već četiri meseca ne odgovora na Zahtev za slobodan pristup informacijama, kancelarija Poverenika je EPS-u naložila da u roku od 15 dana dostavi kopije traženih dokumenata.

Između ostalog, BIRN je od EPS-a zahtevao da mu se dostave mesečne fakture za izvršenu uslugu, kao i mesečni izveštaji i dnevnici radova „Južne Bačke“. Takođe, BIRN je tražio naloge koje je EPS izdavao „Južnoj Bačkoj“ za obustavljanje radova, a na osnovu kojih se mogu videti razlozi za produžetak rokova za završetak radova.

Podsetimo, „Južna Bačka“ je u konzorcijumu sa rumunskom kompanijom „Neš“ u avgustu 2014. godine pobedila na tenderu EPS-a za ispumpavanje vode iz potopljenog rudnika Kolubara, sa ponuđenom cenom od 15 miliona evra i rokom za završetak radova od 90 dana.

Ugovorom predviđeni rok za završetak radova je bio 17. decembra 2014. godine. Međutim, krajem decembra „Južnoj Bačkoj“ je odobreno produženje radova za 40 dana, a nakon toga još jednom je aneksiran ugovor sa produženjem radova od 85 dana, tako da je „Južna Bačka“ sa ispumpavanjem vode završila tek 27. aprila.

EPS je, u međuvremenu, u  pisanom odgovoru BIRN-u, saopštio da su rokovi produženi uz odobrenje Svetske banke, pošto je “prilikom realizacije ugovora došlo je do brojnih nepredvidivih okolnosti na terenu … koje su prouzrokovale opravdanu potrebu produženja ugovorenog roka za realizaciju usluge”.

Informacije o tome koji su tačni razlozi za produžetak radova, koje su to nepredvidive okolnosti uticale na produžetak radova za duplo više vremena nego što je bila ugovorna obaveza i da li je “Južna Bačka” naplatila dodatni novac za dodatni posao, nalaze se isključivo u dokumentaciji koju je BIRN tražio od EPS-a, a koju ovo javno preduzeće već četiri meseca odbija da dostavi.