EPS je sa konzorcijumom angažovanim da isuši kop “Tamnava – Zapadno polje” do sada potpisao tri aneksa na originalni ugovor, kako stoji u pisanom odgovoru upućenom BIRN-u 24. februara.

Posao još uvek nije gotov, a aneksima ugovora EPS i Svetska banka, koja finansira radove, dozvolili su dva puta produženje rokova.

Vodu i mulj trebalo je, kao pobednik prošlogodišnjeg tendera koji je raspisao EPS, da ispumpa novosadska firma “Energotehnika – Južna Bačka” sa svojim rumunskim partnerom, firmom “Neš”. Rok za izvršenje posla bio je 17. decembar, kako stoji u ugovoru.

U pisanom odgovoru BIRN-u, EPS tvrdi da je, uz prethodno odobrenje Svetske banke, sa konzorcijumom Aneks 2 zaključen 23. decembra 2014. Njime je rok za realizaciju usluge produžen za 40 kalendarskih dana, odnosno do 1. februara 2015. godine.

Kako posao nije završen ni do tog roka, u EPS-u objašnjavaju da je ponovo uz saglasnost Svetske Banke, a na zahtev “Energotehnike-Južna Bačka”,  potpisan Aneks 3, kojim je ovoj firmi odobreno novo produženje roka za završetak radova.

EPS u svom odgovoru nije naveo koji rok je postavljen ovim aneksom i još uvek nije poznato kada će kop biti isušen. U ovoj kompaniji kažu da je iz kopa Tamnava zapadno polje ostalo da se ispumpa još oko 20 miliona kubika vode.

„Van Hek“ pumpe, 20.02.2015.

Prvim Aneksom, koji je potpisan 11. septembra 2014. godine, dogovoreno je da se konzorcijumu avansno plati 1,5 miliona evra, umesto 750,000 evra kako je prvobitno predviđeno u konkursnoj dokumentaciji.

Iako to nije u saglasnosti sa ugovorom koji je EPS ranije dostavio BIRN-u, EPS takođe tvrdi i da je konzorcijum ispunio obaveze iz ugovora.

Kako kažu, ugovorom je predviđeno da “Energotehnika – Južna Bačka” u roku od 90 dana od dana uvođenja u posao ispumpa iz kopa minimalnu količinu od 80 miliona kubnih metara vode.

EPS tvrdi da je od početka radova, 17. septembra 2014, do 23. februara 2015. godine, iz kopa „Tamnava – Zapadno polje“ ispumpano 144,5 miliona kubika vode, od čega je “Energotehnika – Južna Bačka”  ispumpala 92,5 miliona kubika, a RB Kolubara 52 miliona kubika.

Nije objašnjeno da li su, s obzirom na to da su ugovorene obaveze ispunjene, aneksima dogovorena dodatna plaćanja za dodatne radove.

Uprkos tome što su rokovi za ispumpavanje vode iz površinskog kopa “Tamnava – Zapadno polje“ istekli pre dva meseca, EPS za BIRN kaže da “Energotehnika – Južna Bačka” nije platila penale predviđene za kašnjenje, jer do kašnjenja nije dolazilo krivicom te firme.

“Prilikom realizacije ugovora došlo je do brojnih nepredvidivih okolnosti na terenu … koje su prouzrokovale opravdanu potrebu produženja ugovorenog roka za realizaciju usluge”, piše EPS.

Oni navode da su se ispod postavljenih cevovoda pojavili “platoi” koji su “prouzrokovali nasukavanje pontona koji nose cevovode”; zatim navode “nedostatak adekvatnih pristupnih puteva za mehanizaciju kojom bi se produžavali cevovodi i prepakivale pumpe, zaustavljanje rada pumpi radi sprečavanja mogućih havarija cevovoda i izgradnju kopnenog dela cevovoda“.

Iz EPS-a je BIRN-u rečeno da se voda iz otvorenog kopa “Tamnava – Zapadno polje” prvo ispumpava u otvoreni kop “Tamnava – Istočno polje”, pa se iz tog kopa ispumpava u reku Kolubaru.“Ovo rešenje koristi postojeću infrastrukturu cevovoda koji su odgovarajućeg preseka i koji su u prethodnom periodu bili postavljeni radi realizacije procesa ispumpavanja”, navodi se u odgovoru. EPS međutim nije objasnio zašto se voda ne ispumpava direktno u Kolubaru, niti da li odabrani način ispumpavanja utiče na cenu usluga.

U EPS-u kažu da je konzorcijum ispunio ono za šta je bio angažovan.

Prilikom pripreme konkursne dokumentacije EPS i RB Kolubara pre svega imali su u vidu činjenicu da je potrebno u najkraćem mogućem roku stvoriti preduslove za početak proizvodnog procesa iskopavanja uglja.

„Samim tim, očekivanja su ispunjena jer je proces proizvodnje pokrenut u skladu sa planiranim, odnosno već u decembru”, objašnjavaju u EPS-u.

Ugovor, koji je EPS ranije dostavio BIRN-u, predviđa da, u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, “Južna Bačka” treba da plati penale od 0,5 odsto za svaki dan kašnjenja.

Predviđene su i okolnosti, poput više sile, na koje ugovorne strane nisu mogle da utiču, pa takve situacije ne podležu kaznenim merama.

“Južna Bačka” odbila je da odgovori na BIRN-ova pitanja u vezi sa isušivanjem kopa Tamnava.

Posao ispumpavanja vode i mulja iz kopa našao u centru medijske pažnje nakon što je BIRN obelodanio podatke o srpskoj kompaniji “Energotehnika – Južna Bačka” i njenom partneru, rumunskoj firmi “Neš”, kojima je dodeljen ugovor vredan oko 15 miliona evra za ispumpavanje 187 miliona kubika vode i mulja iz rudnika Tamnava.

Konzorcijum je izabran jer je ponudio najkraći rok i najnižu cenu po ispumpanom kubiku vode i mulja.

BIRN-ovo istraživanje otkrilo je, između ostalog da, iako je jedan od uslova tendera bio da ponuđači moraju da imaju najmanje jednu relevantnu referencu na poslovima ispumpavanja velikih voda, ni jedan ni drugi član konzorcijuma koji je pobedio na tenderu nije imao prethodno iskustvo na takvim poslovima.

EPS nije odgovorio na BIRN-ova pitanja do kada će kop biti isušen, niti koja je tačno uloga rumunske firme “Neš” u ovom poslu i šta ta firma u ovom trenutku tačno radi. BIRN je tražio, ali do danas nije dobio dokumentaciju koju je EPS-a bio dužan da dostavi na osnovu Zakona o prustupu informacijama od javnog značaja, a iz koje bi se moglo videti zbog čega tačno završetak radova kasni. Zahtevom od 3. februara ove godine, BIRN je tražio od EPS-a overene mesečne izveštaje i dnevnike radova koje je Južna Bačka bila dužna da dostavlja EPS-u.

S obzirom na to da je rok za završetak radova istekao 17. decembra  2014. godine, od EPS-a smo tražili i da nam dostavi dokumentaciju iz koje bi se video osnov za produžetak rokova “Južnoj Bačkoj”, a takođe smo zatražili i kopije naloga za privremeno obustavljanje ispumpavanja vode i mulja, ukoliko je takav nalog “Južnoj Bačkoj” izdao EPS. Ništa, međutim, od zatraženih informacija i dokumentacije nismo dobili, iako 26. februara, ističe zakonski rok za postupanje EPS-a po ovom zahtevu.

BIRN je 10. februara već podneo jednu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, jer EPS ni nakon 26 dana nije dostavio informacije i dokumentaciju u vezi sa tenderom za ispumpavanje vode i mulja na površinskom kopu “Tamnava -Zapadno polje”.

Istraživanje je dalje pokazalo da konzorcijum ne samo što nije imao iskustva u poslovima ispumpavanja velikih voda, nego da zapravo nije ni izveo sve radove za koje je angažovan od strane EPS-a.

Umesto toga, ovaj konzorcijum je angažovao holandsku firmu „Van Hek“ koja izvodi deo radova.

BIRN je napisao da je zastoj od nekoliko meseci, tokom kojih je sprovođen tender i započet posao, koštao Srbiju oko miliona evra dnevno koliko je iznosila cena uvoza električne energije i uglja.

BIRN je, takođe, otkrio i da se protiv direktora srpske kompanije, Dragoljuba Zbiljića,  vodi postupak pred sudom u Kragujevcu zbog utaje poreza.

EPS je u odgovoru BIRN-u od 24. februara naveo da su i EPS i “Energotehnika – Južna Bačka” poštovali sve zakonske procedure u postupku i u realizaciji tog tendera.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Jačanje medijskih sloboda u Srbiji“, koji finansira Evropska unija uz podršku NED-a. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove EU niti drugih donatora.