Etička komisija Ekonomskog fakulteta odlučila je na sednici 21. decembra 2020. godine da profesoru dr Draganu Đuričinu izrekne meru javne opomene zbog toga što nije proverio sve tvrdnje o plagijatu, kao član Komisije za odbranu i ocenu poništenog doktorata Siniše Malog.

S druge strane, Etički odbor Beogradskog univerziteta i Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka još nisu doneli konačne odluka o povredi Kodeksa od strane dekana FON-a i ostalih profesora, koji su odlučivali o poništenom doktoratu Siniše Malog.

Zahtev za utvrđivanje neetičkog ponašanja profesora, asistenata, studenata i administrativnih radnika, koji su u različitim fazama odlučivali o doktoratu Siniše Malog krajem maja prošle godine podnela je grupa profesora Beogradskog univerziteta na čelu sa akademikom Dušanom Teodorovićem.

Profesor Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu,  bio je jedan od članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Siniše Malog, pod naslovom „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske konstrukcije i iskustvo Srbije“, koja je 2013. godine odbranjena na Fakultetu organizacionih nauka. 

Etička komisija Ekonomskog fakulteta zaključila je da profesor Đuričin “nije postupio savesno tako što je ignorisao pitanje plagijata”. 

Osim toga profesor Đuričin prekršio je Kodeks zato što nije “savesno proverio svaki pisani rad studenta” i jer “nije obratio posebnu pažnju na to da li taj rad sadrži neki od oblika neakademskog ponašanja”, što je dužnost fakulteta i nastavnika. 

U odluci se navodi da profesor Đuričin nije mogao da utvrdi plagijat tokom pisanja Referata za odbranu i ocenu doktorske disertacije, jer se tada nisu koristili softverski alati za ispitivanje podudarnosti radova. “Čak i da su korišćeni, ovi programi ne bi prepoznali podudarnost na različitim jezicima”, navodi se odlukom. 

Etička komisija Ekonomskog fakulteta je, međutim, zaključila da je profesor Đuričin bio dužan da izvrši naknadnu proveru nakon što su se u medijima pojavili dokazi da je u pitanju plagijat. Umesto toga, on je naveo “da se tvrdnje u medijima mogu dovesti u vezu sa načinom citiranja, ali ne i sa originalnošću disertacije”.

“Odgovornost članova komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija nastavlja se i nakon same odbrane”, ističe se ovom odlukom. 

Dokazi o plagijatu pojavili su se u tekstu objavljenom na sajtu Peščanika 2014. godine nakon čega je rektor Beogradskog univerziteta zahtevao izjašnjavanje profesora, koji su odlučivali o spornom doktoratu. 

Grupa profesora, na čelu sa akademikom Teodorovićem, zahtevala je da Đuričin bude kažnjen javnom osudom, dok je Etička komisija Ekonomskog fakulteta predložila blažu meru – javnu opomenu. Za javnu opomenu glasalo je troje članova, dok je je jedan član bio protiv izricanja mere. 

“Odluka je postala pravosnažna, dakle i konačna, imajući u vidu da se ni jedna od strana u postupku nije žalila u propisanom roku. Danas je na sednici Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta ta odluka i javno saopštena.“, objašnjava dekan Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić.

Dekan Boričić dodaje ”da vođenje postupaka vezanih za plagijarizam i javno izricanje mera koje osuđuju takve pojave doprinosi smanjenju slučajeva neakademskog ponašanja članova akademske zajednice.”

FON i Etički odbor bez odluka

Etički odbor Beogradskog univerziteta još uvek nije potvrdio odluku Odbora za profesionalnu etiku, kojom se 11. septembra 2020. godine zbog neakademskog ponašanja prilikom odlučivanja o doktoratu Siniše Malog dekanu FON-a Miliji Suknoviću izriče mera javne opomene. Sagovornici BIRN-a kažu da je ovo univerzitetsko telo imalo je rok od 120 dana da to uradi, a taj rok je istekao sredinom januara 2021. godine. 

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović kaže za BIRN da postupak nije okončan i da Etički odbor, za razliku od Odbora za profesionalnu etiku, nema definisan rok da zaključi predmet.

“Etički odbor je nezavisno telo, ja očekujem da će izvršiti svoju dužnost i doneti odluku”, dodala je rektorka.

Odluke o povredi Kodeksa profesionalne etike Beogradskog univerziteta od maja 2020. godine nije donela ni Etička komisija FON-a kojoj je podneto više žalbi na neetičko ponašanje profesora Jaška Ondreja, mentora Siniše Malog na poništenom doktoratu, kao i Slađane Barjaktarović Rakočević, članice Komisije za odbranu doktorata i profesorke FON-a.

Nije odlučeno ni o neakademskom ponašanju članova Etičkih komisija – predsednice Etičke komisije FON-a 2016. godine profesorka Milica Bulajić i profesorke Nevenka Žarkić Joksimović, predsednica Etičke komisije FON-a tokom 2019. godine, ali i članova tih komisija prof Mladena Čudanova, asistenata Srđe Bjeladinovića i Milice Jovanović, administrativnih radnika Veroljuba Nastića i Snežane Jerković, kao i studenata Miloša Krstanovića i Mihajla Okiljevića.

Zbog nepostupanja FON-a sredinom novembra prvi potpisnik žalbe dr Dušan Teodorović uputio je dva dopisa Univerzitetu u kome se navodi da Etička komisija FON-a nije postupila “blagovremeno”. Prvim dopisom Teodorović upozorava na kašnjenje odluke u slučaju Komisije za odbranu doktorata malog, dok drugim zahteva da Etička komisija FONa donese blagovremenu odluku u slučaju drugih profesora. Univerzitet je ove dopise početkom decembra 2020. godine prosledio Nastavno-naučnom veću FON-a. 

Međutim, kako BIRN saznaje, pred većem se još uvek nije našao ovaj dopis. 

“Od 7. decembra održana su dva Nastavno-naučna veća, a ni na jednom nije bilo reči o žalbama, koje je prof Teodorović izjavio Odboru za profesionalno etiku pri Univerzitetu u Beograd”, objašnjavaju izvori BIRN-a. 

Informacije do kojih je došao BIRN potvrdio je profesor Radenković i dodao da je “za prvostepenu odluku trebalo par meseci, dok drugostepenu ne donose ni posle četiri meseca”.

“Rektorka je odgovorna što Univerzitet u Beogradu nije doneo odluku po žalbi profesora Dušana Teodorovića, i što odlučivanje o dekanu Suknoviću nije stavila na dnevni red sednice Senata”, kaže profesor Radenković za BIRN.

Dekan FON-a Milija Suknović do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio na pitanje BIRN-a zbog čega članove nastavno-naučnog veća nije obavestio o žalbama profesora Teodorovića da Etička komisija FON-a ne odlučuje blagovremeno.

Pravilnik Beogradskog univerziteta predviđa da Etička komisija pri fakultetu ima rok od 60 dana da usvoji mišljenje o žalbi na neakademsko ponašanje nekog njenog profesora. Mišljenje predaje dekanu, koji ga usvaja u roku od 15 dana.  Ovi rokovi mogu da se produže ukoliko komisija zatraži pojašnjenja. 

Podsetimo, doktorat Siniše Malog poništen je nakon šest godina od pojave prvih teza o plagijatu 12. decembra 2019. godine. Tekst, koji je pokrenuo pitanje autentičnosti disertacije, je objavio prof Raša Karapandža na sajtu Peščanik,  godinu dana nakon što je Mali odbranio rad. Od objavljivanja teksta do ništavnosti teze ovaj slučaj prošao je gotovo sve instance i procedure koje predviđaju pravilnici BU.